Adatkezelés Tájékoztató

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 1. ADATKEZELŐ

Név:                                                          Bau-Pooltec Kft.

Székhely:                                                  2253 Tápióság, Ady Endre utca 4.

Telephely:                                                 2225 Üllő, Gyömrői út 83.

Cégjegyzékszám:                                      13-09-214790

Adószám:                                                  26368106-2-13

Közösségi adószám:                                 HU26368106

Telefonos elérhetőség:                              +36708845887

Elektronikus elérhetőség:                          baupoolteckft@gmail.com

2.1. Adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

2.2. Jelen Tájékoztató célja, hogy:

– szabályozza a Bau-Pooltec Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) weboldalán (https://polimedencetelepites.hu, továbbiakban: Weboldal, valamint a hozzá tartozó hivatalos Facebook oldal: https://www.facebook.com/baupoolteckft) gyűjtött adatok feldolgozását, hogy felhasználói számára megfelelő szolgáltatást nyújthasson;

– biztosítsa az adatvédelem Infotv-ben, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében foglaltak szerinti alkotmányos elveit, valamint az adatbiztonság követelményének érvényesülését;

– megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

2.3. Jelen Tájékoztató hatálya:

– személyi hatálya kiterjed a Bau-Pooltec Kft. Weboldalának valamennyi felhasználójára és a Bau-Pooltec Kft. többi vásárlójára (továbbiakban: Felhasználó),

– tárgyi hatálya kiterjed a Bau-Pooltec Kft.-nél keletkezett valamennyi adatra, az informatikai rendszerben kezelt adatokra, az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra.

 1. KAPCSOLÓDÓ JOSZABÁLYOK3.1. A törvényi szabályozást az alábbi kapcsolódó jogszabályok határozzák meg:

  – 2013. évi törvény a Polgári Törvénykönyvről

  – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

  – 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről

  – Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete

  1. FOGALOMMEGHATÁROSZÁS

  4.1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

  4.2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

  4.3. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

  4.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

  4.5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

  4.6. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

  1. ADATKEZELÉS ALAPELVEI

  5.1. Célhoz kötött adatkezelés elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

  5.2. Szükségesség-arányosság elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

  1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA6.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha:

   – ahhoz az érintett hozzájárul

   – azt a törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (továbbiakban: „kötelező adatkezelés”)

   – a szolgáltató jogos érdekén alapul

   6.2.  Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

   6.3. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell a kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint az adatainak kezelésével kapcsolatos többi tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

   1. FELHASZNÁLÓ ADATAINAK KEZELÉSE            

   7.1. Weboldal látogatása, ajánlatkérés és a megrendelés során az Adatkezelő az alábbi táblázatban látható adatokat gyűjti be, tárolja és kezeli a törvényben meghatározott ideig:

  érintettek köre

   

  adatok típusa

  Felhasználó

  –    személyes adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím)

  –    IP cím

  –    Sütik, információ a számítástechnikai eszközről

  7.2. Adatkezelő az alábbi táblázatban meghatározott adatokat az alábbi célokból kezeli:

  adatok típusa adatkezelés célja
  1. név

  2. lakcím

  3. telefonszám

  4. e-mail cím

  5. IP cím

  6. Sütik

  1. azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

  2. azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

  3. azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

  4. azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

  5. technikai adminisztráció, felhasználói élmény javítása

  6. technikai adminisztráció, felhasználói élmény javítása

  7.3. Ajánlatkérés

  Felhasználó az Adatkezelő weboldalán egyedi árajánlatot kérhet, amelyhez szükséges személyes adatainak megadása. Ezeket az adatokat az ajánlat elkészítéséhez és az ezzel kapcsolatos ügyintézéshez, használja fel az Adatkezelő. A Felhasználó neve, e-mail címe és telefonszáma a kapcsolattartáshoz illetve a beazonosításhoz szükséges, míg a lakcíme alapján határozza meg az Adatkezelő a szállítási díjakat.

  Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, melyet a weboldalon található, erre a célra szolgáló üres mező (checkbox) kijelölésével teheti meg.

  Az adatokat az Adatkezelő töröli, ha az adatok kezelésével elérni kívánt cél megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja e-mailben, telefonon vagy személyesen. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, a Felhasználó adatai törlésre kerülnek.

  Az Adatkezelő ezen adatokat elektronikus és papír formában tárolja, amely során az adatbázis jelszóval védettek, és csak az arra illetékes munkatárs férhet hozzá. Papír alapú adattárolás megfelelően zárható helyiségben történik oly módon, hogy az illetéktelen személy által nem hozzáférhető, vagy megismerhető.

  Az adatok megismerésére az Adatkezelő és alkalmazottai jogosultak.

  7.4. Számlakiállítás

  Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait számla kiállítására is felhasználja. Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

  Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy személyesen.

  Az adatokat az Adatkezelő haladéktalanul töröli, ha az adatok kezelésével elérni kívánt cél megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a Felhasználó visszavonhatja e-mailben, telefonon vagy az Adatkezelő megadott egyéb elérhetőségein keresztül. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, a Felhasználó adatai törlésre kerülnek.

  Az Adatkezelő ezen adatokat elektronikus és papír formában tárolja.

  Számítógép alapú adattárolás esetében az adatbázisok jelszóval védettek, csak az arra illetékes munkatárs férhet hozzá. Papír alapú adattárolás megfelelően zárható helyiségben történik oly módon, hogy az illetéktelen személy által nem hozzáférhető, vagy megismerhető.

  Az adatok megismerésére az Adatkezelő és alkalmazottai jogosultak.

  7.5. Közösségi oldalak

  Az adatkezelő Facebook oldalt üzemeltet, amely során személyes adatokat kezel. A Facebook oldal használatának célja a közösségi média felületen történő reklámozás és információk közlése. Adatkezelő továbbá népszerűsítheti tevékenységét és bemutatja termékeit Facebook oldalán.

  Az adatkezelő közösségi (Facebook) oldala:

  https://www.facebook.com/baupoolteckft

  Az adatok törlési határidejét az adott közösségi oldal szabályozza. Az adatkezeléssel, megismeréssel kapcsolatos jogokat is az adott közösségi oldal szabályozza.

  Az adatok tárolási módja elektronikus formában történik.

  7.6. Sütik (cookie-k)

  Az adatkezelő weboldala működése során sütiket (cookie-kat) használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

  A sütik alkalmazásának célja a weboldal fejlesztése és a felhasználói élmény javítása. A sütik  információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát és minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

  A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket az eszközének „Beállítások” menüpontjában bármikor törölje a böngészőből.

  Az adatok elektronikus formában kerülnek tárolásra.

  7.7. Google Analytics

  Az adatkezelő weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a weboldal fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

  Az adatok elektronikus formában kerülnek tárolásra.

  Az adatok felhasználását, kezelését és védelmét a Google szabályozza, melyről az adatkezelő weboldalán (https://policies.google.com/privacy?hl=hu) találhat részletesebb információt a Felhasználó.

  1. ADATOK HARMADIK FÉLNEK VALÓ ÁTADÁSA

  8.1. Adatkezelő a Felhasználóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy törvényben meghatározott esetben közöl. Harmadik személynek minősül az adatkezelőn, az érintetten és az adatfeldolgozón kívül minden más személy és szervezet.

  8.2. Szolgáltató jogosult arra, hogy a Felhasználó adatait átadja azon hatóságok, illetve intézmények részére, amelyek tevékenysége összefüggésben áll az Adatkezelő munkavégzésével. Az átadásra kerülő adatok köre azon adatokra korlátozódik, amelyek a munkavégzés szempontjából szükséges tevékenység kifejtésével kapcsolatosan az eljáró hivatalok, illetve szervezetek részéről elvárt.

  1. ADATFELDOLGOZÓK

  9.1. Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

  9.2. A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása) kezelik a partnerek személyes adatait.

  9.3. Felhasználók jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével elfogadják, hogy Adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók részére továbbítja személyes adataikat.

  A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere:

  Név/ cégnév: KBOSS.hu Kft.

  Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/D

  Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság:

  Név / cégnév: Magyar Hosting Kft.

  Székhely:        1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

  Telefon:          +36 1 700 2323

  E-mail:            info@mhosting.hu

  Az adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata miatt adatfeldolgozó:

  Név / cégnév: Google Ireland Limited

  Székhely:        Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

  Az adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:

  Név/ cégnév: Google LLC U.S.A. Mountain View,California

  Székhely: Googleplex, 94043

  A közösségi oldalak és a weboldalba épített plug-in-ek használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:

  Név/ cégnév:   Facebook Ireland Ltd.

  Székhely:        4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország

  Adatkezelő továbbítja ezen felül könyvelője részére a jogszabály által előírt adatokat.

  1. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

  10.1. Hozzáférés joga

  Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

  Felhasználónak joga van ahhoz, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen. Adatkezelő  biztosítja a jogot a Felhasználó számára, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik, a személyes adatok címzettjeit, azt hogy az adatkezelés milyen következményekkel járhat, továbbá hogy minderről tájékoztatást kapjon.

  10.2. Helyesbítéshez való jog

  Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  10.3. Törléshez való jog

  Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

  10.4. Elfeledtetéshez való jog

  Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  10.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

  Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  – Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

  – az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  – Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

  – Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Felhasználó jogos indokaival szemben.

  10.6. Adathordozhatósághoz való jog

  Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa Adatkezelőnek rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

  1. PANASZTÉTEL

  11.1. Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Telefon: +36 -1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Felhasználó a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat.

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  12.1. Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy adatvédelmi politikáját és egyben a jelen Tájékoztató tartalmát az általa nyújtott szolgáltatások változása esetén, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, illetve a szakmai irányú állásfoglalásoknak megfelelően, egyoldalúan módosítsa.

  Budapest, 2023. január 01.