Általános szerződési feltételek

BAU-POOLTEC KFT. / POLIMEDENCE TELEPÍTÉS

ÁLTLÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PREAMBULUM

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bau-Pooltec Kft., mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) és a megrendelő ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő,  együttesen: Felek), jogait és kötelezettségeit, a szerződéskötés feltételeit szabályozzák.

Vállalkozó által üzemeltetett weboldal (https://polimedencetelepites.hu) célja, hogy a rajta elérhetővé tett medencéket és a többi feltüntetett szolgáltatást, terméket a Vállalkozó üzletszerűen értékesítse.

A weboldal (https://polimedencetelepites.hu) böngészésével és használatával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja annak használatára és szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és többi pontját.

A weboldalon feltüntetett termékek képpel és leírással kerülnek bemutatásra. Mindezek mellett a Vállalkozó figyelmezteti a Megrendelőt, hogy a weboldalon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak és azok a valóságban eltérhetnek a képen látottaktól.

 1. VÁLLALKOZÓ ADATAI

Név:                                                          Bau-Pooltec Kft.

Székhely:                                                  2253 Tápióság, Ady Endre utca 4.

Telephely:                                                  2225 Üllő, Gyömrői út 83.

Cégjegyzékszám:                                      13-09-214790

Adószám:                                                  26368106-2-13

Közösségi adószám:                                 HU26368106

Telefonos elérhetőség:                              +36708845887

Elektronikus elérhetőség:                          baupoolteckft@gmail.com

 1. VÁLLAKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI2.1. Vállalkozó kötelezettsége jelen ÁSZF szerint, a megrendelt termék elkészítése, igény esetén kiszállítása, a termék tulajdonjogának átruházása és a Megrendelő által igényelt egyéb weboldalon feltüntetett szolgáltatás kivitelezése.2.2. Vállalkozó kötelezettségeit telepítés esetén műszaki átadás-átvételi eljárás keretein belül teljesíti.

  2.3. Ha a megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be. A teljesítéséhez a Vállalkozó a dolog tulajdonjogának átruházására köteles, a dolog átadásával és az ellenérték megfizetésével kerül a Megrendelő tulajdonába.

  2.4. Vállalkozó köteles a terméket a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és leírás szerint szolgáltatni. Vállalkozó a telepítés során köteles a gépészet működését kipróbálni, azt bemutatni a Megrendelőnek vagy használati útmutatót biztosítani.

  2.5. Vállalkozó általi telepítés esetén a munkaterületet, azaz a medence testtől számított 50 cm – 1 méter szélességű területet, a Vállalkozó rendezetten (olyan állapotban amilyenben átvette)  adja vissza a Megrendelő részére.

  III. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

  3.1. Megrendelő jelen ÁSZF szerint köteles Vállalkozónak járó díjat megfizetni, a munkavégzés helyét a kivitelezéshez alkalmassá tenni, valamint a terméket átvenni. Amennyiben a Felek abban állapodnak meg, hogy a tevékenység végzésére kijelölt helyet a Vállalkozó teszi a tevékenység végzésére alkalmassá, annak költségeit a Megrendelő viseli.

  3.2. Megrendeléskor a Megrendelőnek előleget kell fizetnie, amely a termék árának illetőleg az esetlegesen felmerült további vállalkozói díj 50 %-át teszi ki. Az előlegfizetési kötelezettség teljesítéséig a Vállalkozó nem köteles megkezdeni a megrendeléssel járó munkákat. Az előlegfizetés hiánya kizárja a Vállakozó késedelmét.

  3.3. A végösszeg hátralevő részét a Megrendelőnek a termék kiszállítás napját megelőző munkanapig meg kell fizetnie a Vállalkozó részére, de legkésőbb a kiszállításkor. Ennek hiányában a szállítás megtagadható illetve nem vehető le a termék a szállító járműről. A fizetési késedelem kizárja a Vállalkozó késedelmes teljesítését.

  3.4. A munkafolyamat során keletkezett építési hulladék elszállításáról a Megrendelőnek kell gondoskodni, ennek költsége a Megrendelőt terheli. Megrendelő kötelezettségei közé tartozik a medence feltöltéséhez szükséges vízmennyiség, a munkálatokhoz szükséges áram, slag és építőanyag biztosítása is.

  3.5. Amennyiben a kiviteli munka Megrendelőnek felróható okból nem kezdhető el, vagy folyamatosan nem végezhető, úgy a Vállalkozó a teljesítési határidőre vonatkozóan egyoldalú határidő módosítást hajt végre.

  3.6. Amennyiben a Megrendelő telephelyi átvétellel szándékozik terméket vásárolni és azt a  készre jelentést követő 8 napon túl nem szállítja el, a Vállalkozó tárolási díjat számít fel, a tárolt áru ellenértékének 0,2%-ának megfelelő napi mértékben. Amennyiben a Megrendelő a  felszólítás ellenére 30 napon túl nem szállítja el a megrendelt termékeket, úgy a Vállalkozót megilleti a választás joga a teljesítés további követelése vagy a szerződéstől való elállás, és jogkövetkezményei alkalmazása között. A szerződéstől való elállás esetén a megrendelt áruk harmadik személy részére értékesíthetők.

  3.7. Amennyiben a Megrendelő kéri a termék kiszállítását, úgy az előre egyeztetett időpontban a Megrendelő költségére történik. A kiszállítást a fuvarozó a Megrendelő kapujáig tudja vállalni. A medencetest levételét és mozgatását a Megrendelőnek kell biztosítania. Külön díj ellenében, amennyiben a terepviszonyok lehetővé teszik, Vállalkozó biztosítani tudja a medencetest levételét és mozgatását.

  3.8. Amennyiben a kiszállítási hely nehezen megközelíthető, valamilyen módon akadályoztatott, esetleg a területre történő behajtás engedélyköteles, úgy az alkalmassá tétel az Megrendelő feladata.

  3.9. A termék a Vállalkozó telephelyét sérülésmentes állapotban hagyja el. Az utána keletkezett sérülésekért a Vállalkozó nem vállal felelősséget. A fuvarozás során keletkezett károkért a fuvarozót terheli a felelősség.

  3.10. A fuvarozó a szállítási címre való megérkezést és a Megrendelő értesítését követően legfeljebb 30 percig köteles a szállítási címen tartózkodni. Amennyiben a Megrendelő nem gondoskodik a termék átvétele iránt, a fuvarozó nem köteles a helyszínen maradni.

  3.11. Amennyiben a szállítás a Megrendelő hibájából meghiúsul, úgy a Vállalkozó az újbóli kiszállítás díját a Megrendelőre terheli. Az ily módon kialakult újbóli kiszállítás kizárja a Vállalkozó késedelmes teljesítését.

  1. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

  4.1. Vállalkozó által nyújtott termékekkel kapcsolatos ajánlatkérésre a weboldalon feltüntetett űrlap kitöltésével („Ajánlatkérés elküldése” gombra való kattintással) vagy személyesen van lehetőség.

  4.2.  Az ajánlatkérés megérkezését követően a Vállalkozó 24 órán belül megküldi a Megrendelő részére az ajánlattételi felhívás alapján összeállított ajánlatot elektronikus levél útján.

  4.3. Az ajánlat megküldését követően a Megrendelő jogosult elfogadni azt. A jogviszony az ajánlat elfogadásával és Vállalkozó részére történő visszaigazolásával jön létre.

  4.4. Megrendelő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint nyilatkozik hogy cselekvőképes, felnőttkorú magánszemély, illetve Magyarországon bejegyzett jogi személy.

  1. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

  5.1. A tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.

  5.2. A medencetest gyártása és kiszállítása szezonon kívüli időpontban (október, november, december, január, február, március, április hónapok) a rendelés megerősítésétől és az előleg a Vállalkozó számlájára történő beérkezésétől számított 7 nap. Szezonban megrendelt medence test gyártása több hetet (maximálisan 8 hét) is igénybe vehet.

  5.3. A medencetest telepítését a Vállalkozó a Megrendelő igényeivel összhangban, külön megállapodás keretein belül tudja kivitelezni. A munkafolyamatokat akadályozó időjárási körülmények a kivitelezés befejezésének időpontját eltolhatják. A vállalási határidőt nagy mértékben befolyásolja az egyedi megállapodásban meghatározott munkafolyamatok elvégzésének időpontja.

  5.4. Miután a Megrendelő elfogadta az 5.3. szerinti kivitelezési módot, azt utólag nem módosíthatja, kizárólag a Vállalkozó beleegyezésével és az esetlegesen megnövekedett vállalkozói díj megfizetésével. Ennek hiányában a Vállalkozó nem köteles a kivitelezést a Megrendelő által módosítani kívánt formában elvégezni.

  5.5. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, az ő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

  5.6. Vállalkozót a díj és a költségek biztosítása érdekében zálogjog illeti meg a Megrendelő azon vagyontárgyain, amelyek a jogviszony következtében birtokába kerültek.

  5.7. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és

  (1) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt,

  (2) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, de a Megbízó levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna,

  (3) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

  5.8. Vállalkozó a kötelezettségeit telepítés esetén műszaki átadás, átvételi eljárással teljesíti. Ha a megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be. A teljesítéséhez a Vállalkozó a dolog tulajdonjogának átruházására köteles, a dolog átadásával és az ellenérték megfizetésével kerül a megrendelő tulajdonába.

  1. FIZETÉSI FELTÉTELEK6.1. Megrendelő a Vállalkozó díját a jogviszony létrejöttét követően készpénzben vagy átutalással tudja kiegyenlíteni. Amennyiben a Megrendelő átutalással kívánja a vételárat megfizetni, úgy azt a Vállalkozó következő számlaszámára szükséges elutalni:Kedvezményezett neve: Bau-Pooltec Kft.

   Számlaszám: 11742197-21454882-00000000

   6.2. Megrendelőnek megrendeléskor előleget kell fizetnie a Vállalkozó részére. Az előleg összege a termék árának illetőleg az esetlegesen felmerült további vállalkozói díj 50 %-a. A végösszeg hátralevő részét a Megrendelőnek a termék kiszállítás napját megelőző munkanapig, de legkésőbb a kiszállításkor meg kell fizetnie a Vállalkozó részére, ennek hiányában a termék nem vehető le a szállító járműről.

   6.3. A termék tulajdonjogát az Vállalkozó mindaddig fenntartja, amíg a termékhez kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig a termék a Vállalkozó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el.

   6.4. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A weboldalon végzett módosítás a már megrendelt és kifizetett termékekért fizetendő díjat nem befolyásolja.

   6.5. Előfordulhat, hogy a Vállalkozó gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a weboldal felületén vagy az árajánlaton (pl. a nyilvánvalóan téves, termék általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő ár), ebben az esetben a Vállalkozó nem köteles a terméket hibás áron szolgáltatni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

   6.6. A weboldalon, illetve az árajánlatban szereplő árak bruttó árat jelölnek. A megrendelés során a Vállalkozó számlát állít ki az Ügyfél felé az elfogadott árajánlat végösszegének megfelelően.

   6.7. Amennyiben a Megrendelőnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig a kiszolgálást a Vállalkozó szüneteltetheti, az újabb rendelés kiegyenlített vételárát a korábbi tartozásba beszámíthatja.

   VII. FELELŐSSÉG

   7.1.  A Vállalkozó kizár minden felelősséget a Megrendelő által megvalósított esetleges jogsértésekért. A Vállalkozó kizárja a felelősségét a szállítási cím alatti kert állagának megóvásáért. A szállítójárműről való levétel és a termék elhelyezése közötti időszakban esetlegesen bekövetkező személyi, illetve tárgyi sérülésekért a Vállalkozó nem vállal felelősséget, amennyiben azt nem ő végzi.

   7.2. Vállalkozó a hibás teljesítésből eredő kártérítési kötelezettségét a teljesítés során részére megfizetett nettó díj 50%-ában korlátozza, ezt meghaladó összegben a kártérítés kötelezettségét kizárja. A felelősség korlátozása nem terjed ki a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősségre. Vállalkozó ezen felül kizárja a felelősségét a hibás teljesítéshez fűződő következményi károk (pl. elmaradt haszon, jó hírnév sérelme, stb.) megtérítéséért is.

   7.3.  A Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa (vis maior körülmények).

   VIII. JÓTÁLLÁS

   8.1. Jelen ÁSZF szerint, amennyiben nem a Vállalkozó telepíti a medencét, 1 év garanciát vállal a medencetestre és a hozzátartozó gépészetre, rendeltetésszerű illetve, garanciális feltételek betartásával történő használat mellett.

   8.2. Amennyiben a medencetest és a hozzátartozó gépészet a Megrendelő által, nem megfelelően, szakszerűtlenül, kerül telepítésre a Vállalkozónak nem áll módjában garanciát vállalni. Ugyancsak nem áll módjában garanciát vállalni a Vállalkozónak, amennyiben időjárási vagy egyéb természeti viszonyok miatt kár éri a Megrendelő által telepített medencét és a hozzátartozó gépészetet.

   8.3. Vállalkozó által telepített medence hegesztésére a Vállalkozó, rendeltetésszerű használat mellett, 3 év garanciát vállal.

   8.4. A garanciális javítások érvényesítésében szerepet játszik a szakszerű téliesítés, gondos karbantartás, és tavaszi nyitás kötelező megléte.

   1. ELÁLLÁS, FELMONDÁS

   9.1. Megrendelő a jogviszony létrejöttétől számított 14 naptári napon belül élhet elállási jogával.

   9.2. Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a jogviszony megszüntetésével okozott kárt megtéríteni.

   9.3. Vállalkozó azon termékei melyek egyedi terméknek minősülnek, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) pont c) bekezdése szerint (A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek) a Megrendelő nem állhat el, mivel a terméket a Megrendelő kifejezett kérésére állították elő és az ő személyére szabtak.

   1. AZ ÁSZF KÖZZÉTÉTELE ÉS MÓDOSÍTÁSA

   10.1. Jelen ÁSZF 2023. január 01. napján lépnek hatályba és azokat a Bau-Pooltec Kft. weboldalán (https://polimedencetelepites.hu) teszi közzé.

   10.2. Vállalkozó jogosult az ÁSZF-ben foglaltakat jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A módosított verzió a fent megjelölt weboldalon történő közzétételét követő naptári naptól hatályos, és a hatályba lépését megelőzően létrejött szerződéseket nem érinti.

   10.3. Jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége a többi pont érvényességére nem hat ki. Az ÁSZF valamely részének érvénytelensége esetén az érvénytelenné vált részt oly módon kell megváltoztatni, hogy azzal a Felek által célzott joghatás érvényesüljön.

   10.4. Amennyiben az ÁSZF és a Felek között létrejött egyéb megállapodás között ellentét van, az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

   1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

   11.1.  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezései az irányadók.

   11.2. Felek az esetleges jogvitát igyekeznek békés úton rendezni, amennyiben nem jutnak egyezségre úgy a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve Székesfehérvári Törvényszék illetőseget kötik ki.